POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności obowiązująca na stronie fcs-accident.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności obowiązująca na stronie fcs-accident.com

Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej firmy. Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna. Korzystanie ze strony FCS Accident jest możliwe bez podawania danych osobowych, niemniej jeśli osoba, która przegląda stronę chce skorzystać z pewnych usług za pośrednictwem naszej strony, wówczas przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie istnieje ustawowa podstawa dla ich przetwarzania, wówczas zwykle uzyskujemy zgodę podmiotu udostępniającego dane.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) i zgodne z krajowymi regulacjami ochrony danych obowiązującymi FCS-ACCIDENT LIMITED. Za pomocą tej deklaracji o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować państwa o charakterze, zakresie i celu gromadzenia danych osobowych, które zbieramy, używamy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane przechowujemy, są informowane za pomocą tej deklaracji o sposobie ochrony ich danych i o prawach, które im przysługują.

Jako administrator, FCS-ACCIDENT LIMITED wdrożyło liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Należy jednak pamiętać, że systemy informatyczne nigdy nie zapewnią 100% gwarancji bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona danych może nie być zagwarantowana. Z tego powodu to od podmiotu należy decyzja o tym, za pomocą jakiego kanału przekazać nam dane. Jeśli droga internetowa jest dla niego nieodpowiednia, może przekazać je np. przez telefon lub w czasie osobistej wizyty w placówce firmy.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych FCS-ACCIDENT LIMITED jest oparta na warunkach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię.

In this data protection declaration, we use, inter alia, the following terms:

a) Dane osobiste

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje pozwalające na identyfikację lub identyfikujące osobę fizyczną („podmiot danych”). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię oraz nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników właściwych fizycznemu, fizjologicznemu, genetycznemu, umysłowemu, ekonomicznemu, kulturowemu lub społecznemu stanowi tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza infrastruktura odpowiedzialna za ich przetwarzanie.

c) Przetwarzanie danych

Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, zautomatyzowanych lub nie, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

d) Ograniczenia przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie danych

Profilowanie danych oznacza dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących działania tej osoby fizycznej w pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji , zainteresowania, wiarygodności, zachowania i jej lokalizacji.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można przypisać do konkretnego podmiotu danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia tego, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administrator lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele przetwarzania danych osobowych i sposoby ich przetwarzania; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria dotyczące jego nominacji mogą zostać przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

h) Przetwórca danych osobowych

Przetwórcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca danych osobowych

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zgodnie z celami ich przetwarzania.

j) Osoby trzecie

Osoby trzecie to osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, agencje lub organy inne niż podmiot danych, kontroler, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzcheniem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda osoby, której dane są przetwarzane

Zgoda osoby, której dane są przetwarzane jest konkretną, udzieloną dobrowolnie, świadomą i jednoznaczną informacją dotyczącą zgodny na pretwarzanie jej danych i warunków, na podstawie których ta zgoda jest udzielona.

2. Dane i adres administratora danych

Administratorem danych w kontekście General Data Protection Regulation (GDPR), przepisów dotyczących ochrony dany obowiązujących w państwach Unii Europejskiej oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

FCS-ACCIDENT LIMITED

72a George Street

NN17 1QE Corby

Wielka Brytania

Telefon: 0153 6401 893

Email: info@fcs-accident.com

Strona internetowa: https://fcs-accident.com/

3. Pliki Cookies

Strony internetowe FCS-ACCIDENT LIMITED używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom rozróżnienie poszczególnych przeglądarek od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przy użyciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie FCS-ACCIDENT LIMITED może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, których funkcjonowanie ni byłoby możliwe bez istnienia tego typu plików.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wcześniej wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Użytkownik strony korzystający z plików cookie, np. nie musi za każdym razem wybierać języka strony, gdy powraca na stronę główną w ramach jednej sesji przeglądarki, ponieważ jest on zapamiętany przez stronę internetową, a plik cookie za to odpowiedzialny jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika.

Osoba, która porusza się po stronie może w dowolnym momencie uniemożliwić zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może na stałe odmówić zapisywania plików cookie. Ponadto, już zapisane pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje zapisywanie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona FCS-ACCIDENT LIMITED zbiera ogólne informacje dotyczące użytkownika lub automatycznego systemu, który wywołuje adres strony. Ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny, (5) data i czas dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji FCS-ACCIDENT LIMITED nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne raczej w celu (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej, a także jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Właśnie dlatego FCS-ACCIDENT LIMITED analizuje anonimowo zbierane dane i informacje w sposób statystyczny, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa FCS-ACCIDENT LIMITED zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, a także bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych kontaktuje się z firmą pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Nie są one przekazywane stronom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w takim zakresie, w jakim jest to określone przez prawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w przepisach ustawowych i wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli przechowywanie konkretnych danych nie ma żadnego zastosowania lub upłynął okres przechowywania zalecany przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

7. Prawa podmiodu danych

a) Prawo potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które go dotyczą są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dane są przechowywane ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz dowolnej kopii. Ponadto, europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

cel przechowywania danych;

kategoria przechowywanych danych;

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

w miarę możliwości przewidywany okres, w którym dane osobowe będą przechowywane lub, jeśli nie będzie to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

istnienie prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;

istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego ;

jeżeli gromadzone dane osobowe nie pochodzą bezpośredni od podmiotu danych wszelkie dostępne informacje dotyczące źródła pozyskania danych;

istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania danych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR, informacje dotyczące jego działania, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje, jakie wynikają dla podmiotu danych z tego procesu.

Ponadto osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa dostępu do danych, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieścisłych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania osoba, której dotyczą te dane ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, także poprzez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane chce skorzystać z prawa do sprostowania może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każdy podmiot danych ma przyznane mu przez prawodawcę europejskiego prawo do usunięcia jego danych przez administratora danych. Jeśli podmiot danych zdecyduje się skorzystać z tego prawa, wówczas dane powinny być usunięte przez administratora danych bez zbędnej zwłoki, o ile spełnione jest którekolwiek z wymienionych niżej kryteriów, a dalsze przechowywanie danych nie jest konieczne, np. ze względu na regulacje prawne obowiązujące administratora danych. Kryteria:

Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone.

Osoba, której dane są przetwarzane wycofuje zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z (a) art. 6 ust. 1 GDPR lub (a) art. 9 ust. 2 GDPR i nie ma konieczności dłuższego przetwarzania lub przechowywania danych w celu prowadzenia procesów o charakterze prawnym.

Osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie istnieją nadrzędne, uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.

Dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z prawnym zobowiązaniem wynikającym z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR.

Jeżeli ma zastosowanie jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dotyczą dane żąda usunięcia danych osobowych przechowywanych przez FCS-ACCIDENT LIMITED może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik FCS-ACCIDENT LIMITED podejmuje wówczas działania mające prowadzić do niezwłocznego usunięcia danych podmiotu wnoszącego o ich usunięcie.

W przypadku gdy administrator udostępnił dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 GDPR do usunięcia danych osobowych, wówczas administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty jej wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe, których podmiot danych zażądał usunięcia, wszelkich odnośników do tych danych osobowych lub ich kopiowania lub replikowania, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora danych ograniczenia ich przetwarzania, gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dotyczą dane przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację dokładności danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia ich używania.

Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dotyczą dane do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dotyczą dane nie wyraziła sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne względem powodów osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z wyżej wymienionych warunków, a osoba, której dotyczą dane chce wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez FCS-ACCIDENT LIMITED może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych. Pracownik FCS-ACCIDENT LIMITED zainicjuje proces ograniczenia przetwarzania danych.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymania od administratora danych osobowych, które go dotyczą i które zostały przekazane administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony dotychczasowego administraotra danych o ile ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 GDPR lub art. 9 ust. 2 GDPR lub na podstawie umowy zgodnej z art. 6 ust. 1 GDPR, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (o ile przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej dotychczasowemu administratorowi).

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 GDPR osoba, której dotyczą dane ma prawo do przekazywania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne i nie będzie wpływać negatywnie na prawa i wolności innych osób.

Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych osoba której dotyczą dane może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem FCS-ACCIDENT LIMITED.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w zakresie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, na podstawie punktów e) lub f) artykułu 6 ustępu 1 GDPR. Dotyczy to również procesu profilowania danych osobowych w oparciu o te przepisy.

W przypadku sprzeciwu ze strony podmiotu danych FCS-ACCIDENT LIMITED zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile nie wskaże uzasadnionych prawnie podstaw do tego, aby robić to nadal. Wskazane podstawy prawne będą musiały posiadać taki charakter, który będzie nadrzędny nad uprawnieniami jednostki wynikającymi z prawa do sprzeciwu.

Jeżeli FCS-ACCIDENT LIMITED przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, to osoba, której dotyczą dane ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu jej danych osobowych w takim charakterze. Jeżeli taki sprzeciw ze strony podmiotu danych się pojawi, wówczas FCS-ACCIDENT LIMITED nie będzie przetwarzać danych osobowych podmiotu do celów marketingu bezpośredniego.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu podmiot danych może skontaktować się z dowolnym pracownikiem FCS-ACCIDENT LIMITED. Ponadto podmiot danych jest wolny w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i, niezależnie od dyrektywy 2002/58 /EC może wykorzystywać swoje prawo do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, wykorzystując istniejące możliwości techniczne pozwalające na taka akcję.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa tak długo jak decyzja nie (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c) FCS-ACCIDENT LIMITED wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem FCS-ACCIDENT LIMITED.

i) Warunki wyrażenia zgody

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do wycofania zgody może skontaktować się w tej sprawie w każdej chwili z dowolnym pracownikiem FCS-ACCIDENT LIMITED.

8. Ochrona danych w kontekście procesu aplikacji do pracy w FCS-ACCIDENT LIMITED

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu administracji procedury składania wniosków. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z wnioskodawcą przesłane dane będą przechowywane w celach utrzymania stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli pomiędzy administratorem danych a wnioskodawcą nie zostanie zawarta żadna forma umowy o pracę dokumenty wniosku są automatycznie usuwane maksymalnie dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem że żadna inna kwestia wiążąca administratora nie stoi w opozycji do usunięcia tych danych.

9. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka

Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczności internetowej, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i współdziałać w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci kontaktów poprzez prośby dodania do znajomych.

Firmą obsługującą portal Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli osoba używająca Facebooka żyje poza USA lub Kanadą, wówczas administratorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych podstron tej witryny internetowej przeglądarka internetowa aktywuje zintegrowany z witryną komponent Facebooka (plugin Facebook lub pixel Facebook), który przesyła dane pomiędzy witryną a Facebookiem, który monitoruje wyświetlenie przez użytkownika strony tego komponentu.Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Jeśli użytkownik strony jest zalogowany w tym samym czasie na Facebooku, Facebook przez cały okres pobytu użytkownika na stronie wykrywa, która podstrona została odwiedzona przez tę osobę. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentów Facebook i powiązane z kontem danej osoby na Facebooku. Jeśli osoba, której dotyczą te dane kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą witryną, np. przycisk „Lubię to” Facebook wiąże tę informację z osobistym kontem użytkownika Facebooka i przechowuje jej dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje na temat aktywności użytkownika na naszej stronie, o ile w czasie wizyty na naszej stronie użytkownik jest również zalogowany na portalu Facebook. Jeśli podmiot nie życzy sobie, aby informacje na temat jego aktywności na stronie były przekazywane do Facebooka, wówczas przed wizytą na naszej stronie powinien wylogować się ze swojego konta na Facebooku i wyczyścić pamięć przeglądarki.

Wytyczne dotyczące ochrony danych stosowanych przez Facebook zostały opublikowane i są dostępne pod adresem: https://facebook.com/about/privacy/ – zawierają one zasady gromadzenia, przetwarzania i administrowania danymi gromadzonymi przez Facebook. Dodatkowo, Facebook opisuje w nich sposoby ustawień profilu Facebook, które pozwalają jego użytkownikowi na wpływ na ochronę jego prywatności. Ponadto, Facebook przedstawia sposoby, w jakie można wyeliminować przekazywanie informacji do Facebooka.

10. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i użytkowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator tej strony zintegrował na niej komponent systemu Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której pochodzi dana osoba (tzw. Referrer), które strony zostały odwiedzone, oraz o tym, jak często i przez jaki czas wyświetlana była podstrona. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

W przypadku analityki internetowej za pomocą Google Analytics kontroler korzysta z aplikacji „_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane są analizowane jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych podstron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i do której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane są analizowane automatycznie przesyła dane przez Składnik Google Analytics do celów reklamy online i rozliczania prowizji od Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP podmiotu danych, który służy Google między innymi do poznania pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do utworzenia rozliczeń prowizyjnych.

Plik cookie wykorzystywany jest do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość wizyt naszej witryny przez osobę, której dotyczą te dane. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta podmiot danych, będą przesyłane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w USA. Google może przekazać dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba odwiedzająca stronę może w dowolnym momencie, co wspominano powyżej, uniemożliwić przeglądarce zapisywanie plików cookie, co poskutkuje uniemożliwieniem Google Analytics zapisania i przekazania wyżej wymienionych danych do Google w USA. Użytkownik może również w dowolnym momencie wyczyścić pliki cookie zapisane przez jego przeglądarkę, w tym plik cookie zapisany przez Google Analytics.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics, co jest związane z korzystaniem z tej witryny, jak również przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu podmiot danych musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych mają nie być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google jako odmowa stosowania Google Analytics. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub jakąkolwiek inną osobę posiadającą taką kompetencję lub jest wyłączony zawsze możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne uruchomienie dodatku.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Zasady działania Google Analytics są dokładniej objaśnione pod linkiem: https://www.google.com/analytics/.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i używania remarketingu Google

Na tej stronie administrator zintegrował usługi remarketingu Google. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która pozwala firmie wyświetlać reklamy użytkownikom Internetu, którzy wcześniej przebywali na stronie internetowej firmy. Integracja remarketingu Google pozwala zatem przedsiębiorstwu tworzyć reklamy oparte na użytkownikach, a tym samym wyświetla odpowiednie reklamy zainteresowanym użytkownikom Internetu.

Operatorem usług Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem remarketingu Google jest wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami użytkownika. Remarketing Google pozwala nam wyświetlać reklamy w sieci Google lub w innych witrynach, które są oparte na indywidualnych potrzebach i dopasowane do zainteresowań użytkowników Internetu.

Komponent Google Remarketing zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, która odwiedza stronę. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po zapisaniu pliku cookie Google jest w stanie rozpoznać użytkownika naszej witryny wewnątrz infrastruktury sieci reklamowej Google. Po każdym wywołaniu strony internetowej, na której usługa została zintegrowana z remarketingiem Google przeglądarka internetowa osoby, której dane zostały zapisane automatycznie identyfikuje się z Google. W trakcie tej procedury technicznej Google otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dopasowanych do aktywności użytkownika.

Plik cookie zapisywany przez Google Remarketing przechowuje dane osobowe użytkownika. Wśród nich są takie dane jak np. strony internetowe odwiedzone przez użytkownika, czy też jego adres IP. Dane są używane przez Google Inc. z siedzibą w USA do wyświetlania spersonalizowanych reklam użytkownikowi. Google ma prawo przekazać dane zebrane za pomocą opisanej procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba odwiedzająca stronę może w dowolnym momencie, co wspominano powyżej, uniemożliwić przeglądarce zapisywanie plików cookie, co poskutkuje uniemożliwieniem Google Remarketing zapisania i przekazania wyżej wymienionych danych do Google w USA. Użytkownik może również w dowolnym momencie wyczyścić pliki cookie zapisane przez jego przeglądarkę, w tym plik cookie zapisany przez Google Remarketing.

Ponadto, użytkownik internetu może nie wyrazić zgody na gromadzenie swoich danych przez Google w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Aby to zrobić użytkownik musi wejść na stronę: www.google.com/settings/ads i spersonalizować ustawienia używanej przeglądarki w taki sposób, który uniemożliwi Google gromadzenie danych.

Dalsze informacje i postanowienia Google dotyczące ochrony danych są dostępne pod linkiem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

12. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google+

Google+ to sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczności internetowej, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i współdziałać w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci kontaktów poprzez prośby dodania do znajomych.

Operatorem Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Jeśli użytkownik witryny znajduje się na podstronie, na której zintegrowany został komponent Google+ wówczas informacje dotyczące aktywności użytkownika na stronie są rejestrowane przez ten komponent i przekazywane do firmy Google Inc. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/+/

Jeśli w trakcie przebywania na naszej stronie użytkownik jest zalogowany na portalu Google+ i odwiedzi podstronę ze zintegrowanym komponentem Google+ wówczas informacje o jego aktywności są automatycznie powiązane przez ten komponent z komponentem znajdującym się po stronie portalu Google+ i przekazywane do Google Inc.

Google+ może otrzymywać informacje na temat aktywności użytkownika na naszej stronie, o ile w czasie wizyty na naszej stronie użytkownik jest również zalogowany na portalu Google+. Jeśli podmiot nie życzy sobie, aby informacje na temat jego aktywności na stronie były przekazywane do Google+, wówczas przed wizytą na naszej stronie powinien wylogować się ze swojego konta na Google+ i wyczyścić pamięć przeglądarki.

Wytyczne dotyczące ochrony danych stosowanych przez Google+ zostały opublikowane i są dostępne pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

13. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords

Na tej stronie administrator zintegorwał komponent pozwalający na pracę systemowi Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie konkretnych słów kluczowych, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google będzie wyświetlana dopiero wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki, by uzyskać wynik wyszukiwania odpowiedni dla słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu, uwzględniając wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.

Operatorem usługi Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez umieszczenie odpowiednich reklam na stronach internetowych stron trzecich oraz w wynikach wyszukiwarki Google.

Jeśli osoba, której dane zostały zapisane przez Google dociera do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie dotyczący konwersji jest składany za pośrednictwem Google w systemie informatycznym osoby, której dotyczy ten proces. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po 30 dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji podmiotu danych. Jeśli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji służy do sprawdzenia, czy określone podstrony zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno Google, jak i administrator stony mogą ustalić, czy osoba, która dotarła na stronę dzięki reklamie AdWords wygenerowała pożądaną przez administratora akcję, np. poprosiła o kontakt przez formularz kontaktowy.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są używane w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali wyświetleni w reklamach AdWords, aby sprawdzić sukces lub porażkę każdej reklamy AdWords i zoptymalizować nasze reklamy AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji umożliwiających identyfikację podmiotu danych.

Cookie konwersji przechowuje dane osobowe, np. strony internetowe odwiedzane przez użytkownika. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza strony internetowe informacja o nich oraz o danych osobowych, w tym adresie IP, z którego korzysta podmiot danych, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazać dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba odwiedzająca stronę może w dowolnym momencie, co wspominano powyżej, uniemożliwić przeglądarce zapisywanie plików cookie, co poskutkuje uniemożliwieniem Google AdWords zapisania i przekazania wyżej wymienionych danych do Google w USA. Użytkownik może również w dowolnym momencie wyczyścić pliki cookie zapisane przez jego przeglądarkę, w tym plik cookie zapisany przez Google AdWords.

Ponadto, użytkownik internetu może nie wyrazić zgody na gromadzenie swoich danych przez Google w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Aby to zrobić użytkownik musi wejść na stronę: www.google.com/settings/ads i spersonalizować ustawienia używanej przeglądarki w taki sposób, który uniemożliwi Google gromadzenie danych.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

14. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 punkt a) GDPR służy jako podstawa prawna dla operacji związanych z przetwarzaniem danych, na które uzyskujemy zgodę. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostarczania towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b) GDPR. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wówczas stosujemy się do art. 6 ust. 1 punkt c) GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony kluczowych interesów osoby, której dotyczą te dane lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takiej sytuacji FCS-ACCIDENT LIMITED stosuje się do art. 6 ust. 1 punkt d) GDPR. W końcu, operacje związane z przetwarzaniem danych mogą być oparte o art. 6, ust. 1 punkt f) GDPR. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, chyba że interesy te są podrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane. Takie operacje przetwarzania są dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych, jeżeli podmiot danych jest klientem administratora (Podstawowe 47 UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

15. Uzasadniony interes administratora danych lub stron trzecich

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6, ust. 1 punkt f) GDPR, wówczas przez uzasadniony interes rozumie się prowadzenie działalności firmy będącej administratorem danych w sposób uwzględniający dobro pracowników i udziałowców.

16. Okres przechowywania danych osobowych

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania danych. Po upływie tych okresów odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile ich przetwarzanie lub przechowywanie nie jest konieczne w celu wypełnienia umowy pomiędzy administratorem danych a podmiotem danych.

17. Udostępnianie danych osobowych jako wymogu ustawowego lub umownego; Wymagania niezbędne do zawarcia umowy; Obowiązek podmiotu danych w celu dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku dostarczenia takich danych

Wyjaśniliśmy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze kontraktowym).

Czasami może być konieczne zawarcie umowy, zgodnie z którą podmiot udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Podmiot jest na przykład zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nim umowę. Brak dostarczenia danych osobowych spowodowałby, że umowa z osobą, której dotyczą te dane nie mogła zostać zawarta.

Informacje o tym, czy przekazanie konkretnych danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są wymagane przez prawo podmiot może uzyskać od pracownika firmy.

PROŚBA O USUNIĘCIE DANYCH

    72A George Street
    Corby NN17 1QE
    01536 401 893